Akcjonariat

STRUKTURA AKCJONARIATU REMOR SOLAR POLSKA S.A. 
ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU

 

            • seria A – 130 000 akcji
            • seria B – 2 620 000 akcji
            • seria C- 1 300 000 akcji
            • seria D – 2 000 000 akcji
            • seria E – 1.100.000 akcji

 

Liczba głosów z akcji: 7.150.000

 

Stan na dzień 10.06.2022 r.

 

LP. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów
1. Roman Gabryś

1 316 404

1 316 404 18,41% 18,41%
2. DATEX Sp. z o.o.

1 726 923

1 726 923 24,15% 24,15%
3.

Marcin Majkowski

1 691 533 1 691 533 23,66% 23,66%
4.

Atlas Energy Polska Ignasiak sp.k.

1 000 000 1 000 000 13,99% 13,99%
 

Pozostali

1 415 140 1 415 140 19,79% 19,79%
5. Razem 7 150 000 7 150 000 100% 100%