Akcjonariat

INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA
ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU,
CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

 

  • seria A – 130.000 akcji
  • seria B – 2.620.000 akcji
  • seria C – 1.300.000 akcji

Liczba głosów z akcji: 4.050.000

Stan na dzień 26.06.2020 r.

 

LP. Akcjonariusz Liczba
akcji
Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów
1. Roman Gabryś 873 185 873 185 21,56% 21,56%
2. Konrad Wisełka 280 870 280 870 6,94% 6,94%
3. Roman Kurcjus 274 999 274 999 6,79% 6,79%
4. ABS Investment S.A. 400 000 400 000 9,88% 9,88%
5. Marcin Majkowski 1 227 057 1 227 057 30,30% 30,30%
6. Pozostali 616 966 616 966 15,22% 15,22%
7. DATEX Sp. z o.o. 376 923 376 923 9,31% 9,31%
  Razem: 4 050 000 4 050 000 100% 100%