Akcjonariat

INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA
ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU,
CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

 

  • seria A – 130.000 akcji
  • seria B – 2.620.000 akcji
  • seria C – 1.300.000 akcji

Liczba głosów z akcji: 4.050.000

Stan na dzień 14.02.2017 r.

 

LP. Akcjonariusz Seria Liczba
akcji
Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów
1. Roman Gabryś A, B 801 685 801 685 19,79% 19,79%
2. Konrad Wisełka B 280 870 280 870 6,94% 6,94%
3. Roman Kurcjus B 274 999 274 999 6,79% 6,79%
4. ABS Investment S.A. B 337 400 337 400 8,33% 8,33%
5. Pozostali A, B 1 055 046 1 055 046 26,05% 26,05%
6. DATEX Sp. z o.o. C 1 300 000 1 300 000 32,10% 32,10%
  Razem: A, B, C 4 050 000 4 050 000 100% 100%