Akcjonariat

STRUKTURA AKCJONARIATU REMOR SOLAR POLSKA S.A. 
ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU

 

            • seria A – 130 000 akcji
            • seria B – 2 620 000 akcji
            • seria C- 1 300 000 akcji
            • seria D – 2 000 000 akcji

 

Liczba głosów z akcji: 6.050.000

 

Stan na dzień 8.09.2020 r.

 

LP. Akcjonariusz seria Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów
1. Roman Gabryś A, B, D

1 316 404

1 316 404 21,76% 21,76%
2. Marcin Majkowski B, C

1 227 077

1 227 077 20,28% 20,28%
3.

DATEX Sp. z o.o.

C, D 1 726 923 1 726 923 28,54% 28,54%
4.

Pozostali

A, B 1 779 596 1 779 596 29,42% 29,42%
5. Razem A, B, C, D 6 050 000 6 050 000 100% 100%