Akcjonariat

INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

 

            • seria A – 130 000 akcji
            • seria B – 2 620 000 akcji
            • seria C- 1 300 000 akcji
            • seria D – 2 000 000 akcji
            • seria E – 1.100.000 akcji
            • seria H - 512.334 akcji

 

Liczba głosów z akcji: 7.662.334

 

Stan na dzień 14.02.2024 r.

 

LP. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów
1. Roman Gabryś

1 316 404

1 316 404 17,18% 17,18%
2. DATEX Sp. z o.o.

1 726 923

1 726 923 22,54% 22,54%
3.

Marcin Majkowski

2 227 489 2 227 489 29,07% 29,07%
4.

Atlas Energy Polska Ignasiak sp.k.

1 000 000 1 000 000 13,05% 13,05%
 5.

Pozostali

1 391 518 1 391 518 18,16% 18,16%
6. Razem 7 662 334 7 662 334 100% 100%