O spółce

REMOR SOLAR POLSKA S.A. jest spółką akcyjna z siedzibą w Reczu przy ul. Kolejowa 48, utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 25.11.2011 r. Spółka była wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000405938, data rejestracji w KRS: 20 grudnia 2011 r. 


W dniu 07 czerwca 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 623/2013, na mocy której dzień 11.06.2013 r. określony został dniem pierwszego notowania na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Spółki AGROTOUR S.A.: 2.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje notowane są w systemie notowań ciągłych, pod nazwą skróconą „AGROTOUR” i oznaczeniem „AGR”.


Rynek/Segment: NewConnect Focus, REMORSOL, RSP, PLAGRTR00011

 

25 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy Spółki z AGROTOUR S.A na REMOR SOLAR POLSKA S.A., z siedziby w Brennej na siedzibę w Reczu i adresu Spółki z ul. Leśnica 61 w Brennej na Kolejową 48 w Reczu. 

Główną działalnością Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. jest realizacja inwestycji na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) w segmencie fotowoltaiki.